Κατηγορίες
  ›  Όροι Χρήσης  Όροι Χρήσης PLANETA Marketing  

Στο παρόν κείμενο συγκεντρώνουμε τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

Η εταιρεία με την επωνυμία «B. Μηλάτος – Φακούντος & Σια Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Planeta Marketing», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Φορμίωνος 63-67 (στη συνέχεια «Planeta Marketing» ή η Εταιρεία ή εμείς) σας ευχαριστεί που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της.

Πνευματική ιδιοκτησία B. Μηλάτος – Φακούντος & Σια Ε.Ε.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων δημιουργού, δικαιώματα σε λογισμικό, φωτογραφίες, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία, εμπορικά σήματα, λογότυπα, εμπορικές ονομασίες και άλλα εμπορικά διακριτικά, καθώς και άλλα παρόμοια δικαιώματα όπως, μεταξύ άλλων, καταχωρήσεις, αιτήματα) που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας ανήκουν στην B. Μηλάτος – Φακούντος & Σια Ε.Ε.. Αυτό ισχύει και για τυχόν τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα μας, www.marketing.planeta.gr.

 

1. Εισαγωγή

1.1 Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Εταιρεία μας διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και αναφορικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

1.2. Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών στοιχείων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας γίνεται εμπιστευτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.3. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.

1.4. Συλλογή, τήρηση και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και προσδιορίζει ή δύναται να προσδιορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση τόπου κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail, επάγγελμα, οικονομική κατάσταση, φωτογραφικό υλικό. Επιπλέον συλλέγουμε όποιο άλλο στοιχείο γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία μας με δική σας πρωτοβουλία, κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

2. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και τηρούμε προσωπικά δεδομένα

2.1 Στην παρούσα δήλωση, η εταιρεία «Planeta Marketing» ή «Εμείς» ή η «Εταιρεία» αναφέρεται στην εταιρεία «Planeta Marketing», η οποία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου.

2.2 Οι σκοποί καθώς και ο τρόπος με τον οποίον τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται ή/και ενδεχομένως κοινοποιούνται σε τρίτους από την Εταιρεία καθορίζονται από την Εταιρεία και διευκρινίζονται στην παρούσα δήλωση.

2.3 Συγκεκριμένα το όνομα, το επώνυμο και τα ως άνω άλλα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP μόνο εφόσον μας έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας (π.χ. στα πλαίσια μιας εγγραφής, μιας έρευνας, ενός διαγωνισμού ή για τη σύναψη της σύμβασης), με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων, ενδεικτικά αναφέροντας την ανάγκη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο επιβαλλόμενης από τον νόμο υποχρέωσης της Planeta Marketing ή στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης με αντισυμβαλλόμενο το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων.

3. Είδος Προσωπικών Δεδομένων και τρόπος Επεξεργασίας

3.1 Στο πλαίσιο της υφιστάμενης σχέσης μας, θα συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

(i) Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα, εργοδότη και θέση εργασίας και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης όπως π.χ. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του υποκειμένου των δεδομένων.

(ii) Στοιχεία οικονομικής φύσης, όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, άλλες σχετικές πληροφορίες για τις  ανάγκες τιμολόγησης και παρακολούθησης της λογιστικής σας κατάστασης,

(iii) όποιο άλλο στοιχείο γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία με δική σας πρωτοβουλία, προκειμένου να εργασθούμε για λογαριασμό σας και κατά την ως άνω επικοινωνία σας μαζί μας.

3.2 Δεδομένα που ενδεχομένως έχουν παρασχεθεί από εσάς στην Εταιρεία σχετικά με άλλα πρόσωπα (π.χ. συνεργάτες σας κτλ.) θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δήλωσης. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων και πληροφοριών αυτών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει εσείς να διασφαλίσετε ότι τα ανωτέρω υποκείμενα είναι ενήμερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς, καθώς και με τον τρόπο που αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία.

4. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

4.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο και για τις ανάγκες εξυπηρέτησης και διαχείρισης της σχέσης συνεργασίας μας, ιδίως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας ή/και εκ του νόμου υποχρεώσεών της Εταιρείας ή/και για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς αυτής, προσφορές, τιμολογήσεις κλπ.

4.2 Θα τύχουν επεξεργασίας μόνον εκείνα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι συναφή και σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας και από την πλευρά μας θα προσπαθούμε πάντα να περιορίζουμε την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο απολύτως αναγκαίο.

4.3 Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ενδεικτικά αναφερόμενους σκοπούς:

(i) Διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας της σχέσης συνεργασίας μας, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας και παρακολούθησης τυχόν χρηματικών συναλλαγών, καθώς επίσης και δικαστικών αλλά και εξωδικαστικών ενεργειών, ανά περίπτωση,

(ii) Για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή/και για στατιστικούς λόγους.

(iii) Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την βελτίωση της λειτουργίας των Εταιρειών μας αλλά και για την επικοινωνία μας μαζί σας σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους με σκοπό την επεξεργασία τους

5.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα μόνο σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένους εργαζομένους ή/και συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης.

5.2 Στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε ή ενδέχεται να συνεργαστούμε, άμεσα ή έμμεσα, για τους παρόντες σκοπούς. Οι εν λόγω προμηθευτές μας ενδέχεται να προβαίνουν σε πράξεις επεξεργασίας στα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας. Απαγορεύουμε στους εν λόγω προμηθευτές να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

5.3 Θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται επαρκώς και καταλλήλως όταν κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.

5.4 Ενδέχεται να αποφασίσουμε, για στρατηγικούς ή άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, την πώληση ή μεταβίβαση της δραστηριότητάς μας εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο της εν λόγω πώλησης ή μεταβίβασης, ενδέχεται να διαβιβάσουμε πληροφορίες που έχουμε συλλέξει και αποθηκεύσει, περιλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην πώληση ή τη μεταβίβαση.

5.5. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα δήλωση ενημέρωσης, ενδέχεται να αναθέσουμε ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται, μεταξύ άλλων, στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

5.6 Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή προς τούτο ανάγκη και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – Standard Contractual Clauses).

5.7 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή δημόσιας αρχής.

6. Χρονικό Διάστημα τήρησης προσωπικών δεδομένων

6.1. Θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους αλλά και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σύμφωνα με την παρούσα, θα τηρούνται και μετά τη λύση της υφιστάμενης μεταξύ ημών συνεργασίας με σκοπό τη συμμόρφωση σε τυχόν εκ του νόμου υποχρεώσεις μας αλλά και για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Εταιρείας.

6.2. Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

7. Χρήση των cookies

7.1 Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Με τη βοήθεια αυτών των αρχείων μπορεί να ανιχνευτεί, εάν η τελική συσκευή σας έχει ήδη επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα μας. Η ανάγνωση των cookies μας επιτρέπει, να διαμορφώσουμε για σας αντίστοιχα την ιστοσελίδα μας και να σας διευκολύνουμε στη χρήση.

7.2 Cookies της B. Μηλάτος – Φακούντος & Σια Ε.Ε.

Η ιστοσελίδα www.marketing.planeta.gr χρησιμοποιεί cookies και ενεργά στοιχεία (π.χ. JavaScript), για να μπορεί να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να προσαρμόζει ιδανικά το σχεδιασμό της.

7.3 Cookies τρίτων παρόχων

Στην ιστοσελίδα www.marketing.planeta.gr ενσωματώνονται περιεχόμενα και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (π.χ. Facebook, Linkedin), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Η εταιρεία Planeta Marketing δεν έχει καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους.

7.4 Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ερωτάστε σε ένα Cookie-Layer Pop Up (αναδυόμενο παράθυρο τοποθέτησης cookie), εάν θα επιτρέψετε τα cookies, τα οποία βρίσκονται στις ιστοσελίδες μας ή θέλετε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις.

Αν αποφασίσετε να μην επιτρέπονται τα cookies, τότε ορίζεται στον πλοηγό (browser) σας ένα Opt-Out cookie. Το σύστημα Opt-Out σημαίνει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να δηλώσουν την αντίρρησή τους, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους, απευθείας στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Αυτό το cookie χρησιμεύει αποκλειστικά στην αντιστοίχιση της ένστασής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί όμως να οδηγήσει, ώστε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Σημειώστε ότι ένα Opt-Out cookie για τεχνικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον πλοηγό (Browser), από τον οποίο έχει οριστεί. Όταν διαγράψετε τα cookies ή χρησιμοποιήσετε έναν άλλο πλοηγό (Browser) ή μια άλλη τελική συσκευή, πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία αντίρρησης «Opt-Out» εκ νέου.

Από τη δυνατότητα ρύθμισης δεν καλύπτονται ωστόσο εκείνα τα cookies, που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε ιστοσελίδες τρίτων από άλλους παρόχους.

Μέσω του πλοηγού (Browser) σας μπορείτε όμως οποτεδήποτε να διαγράψατε όλα τα Cookies. Γι’ αυτό συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του πλοηγού (browser) σας. Και αυτό μπορεί ωστόσο να οδηγήσει, ώστε να μην είναι πλέον στη διάθεσή σας ορισμένες ξεχωριστές λειτουργίες.

 

8. Χρήση των εργαλείων retargeting (επαναστόχευσης)

8.1 Για τη βελτιστοποίηση του online μάρκετινγκ της εταιρείας Planeta Marketing χρησιμοποιούμε τεχνολογίες retargeting (επαναστόχευσης). Έτσι η προσφορά στο διαδίκτυο διαμορφώνεται για σας πιο ενδιαφέρουσα και προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

8.2 Με τη χρήση των cookies, στα οποία καταγράφεται το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης σας μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με εξατομικευμένη και σχετική με τα ενδιαφέροντά σας διαφήμιση στις ιστοσελίδες των Retargeting συνεργατών μας, όπως το Google AdWords. Αυτό λαμβάνει χώρα όμως ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστείτε μέσω του retargeting.

8.3 Τα εργαλεία retargeting (επαναστόχευσης) χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον μας έχετε δώσει την σχετική συγκατάθεσή σας. Επομένως, θα πρέπει να έχετε αποδεχτεί την χρήση των σχετικών cookies, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.

 

9. Χρήση του conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών)

9.1 Για να διαμορφώσουμε την online προσφορά μας για τους χρήστες μας όσο το δυνατόν πιο ελκυστική, χρησιμοποιούμε το επονομαζόμενο conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών).

9.2. Οι conversion tracking συνεργάτες μας, όπως η Google AdWords, τοποθετούν σε αυτή την υπηρεσία ανάλυσης ένα cookie στον υπολογιστή σας («conversion cookie»), εφόσον μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη καταλήξετε στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Σε περίπτωση που επισκεφτείτε ορισμένες σελίδες μας και το cookie δεν έχει ακόμη λήξει, τότε μπορούμε εμείς και ο εκάστοτε conversion tracking συνεργάτης μας να αναγνωρίσουμε, ότι κάποιος έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έτσι προωθήθηκε στην σελίδα μας. Τα cookies δεν μπορούν να παρακολουθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια του conversion-cookie, χρησιμεύουν για τη δημιουργία conversion statistics (στατιστικές μετατροπών) και την εξακρίβωση του συνολικού αριθμού των χρηστών, οι οποίοι έκαναν κλικ στην αντίστοιχη διαφήμιση και προωθήθηκαν σε μια σελίδα, επισημασμένη ένα conversion-tracking-tag. Αυτό λαμβάνει χώρα όμως ανώνυμα, έτσι ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστείτε μέσω του conversion tracking.

9.3 Η χρήση του conversion tracking (παρακολούθηση μετατροπών) χρησιμοποιείται μόνο εφόσον μας έχετε δώσει την σχετική συγκατάθεσή σας. Επομένως, θα πρέπει να έχετε αποδεχτεί την χρήση των σχετικών cookies, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.

 

10 Χρήση των Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης)

10.1 Η Planeta Marketing χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της τα επονομαζόμενα Social Plugins (πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης) από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως Facebook, Linkedin και Google+. Εδώ πρόκειται για πεδία ενεργοποίησης, όπως το «Facebook Like Button» (πλήκτρο Facebook Μου Αρέσει).

10.2 Με την επονομαζόμενη μέθοδο διπλού κλικ σας προστατεύουμε από τη στάνταρ ανίχνευση και αξιολόγηση της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες μας από του παρόχους κοινωνικών δικτύων. Εάν επισκεφθείτε μια σελίδα του ιστοχώρου μας, η οποία περιλαμβάνει τέτοια plugins (πρόσθετα), αυτά είναι αρχικά απενεργοποιημένα. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο προσφερόμενο κουμπί, ενεργοποιούνται τα plugins (πρόσθετα). Με αυτή την ενεργοποίηση αποκτάτε τη σύνδεση στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση των δεδομένων σας. Εάν πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταφέρονται απευθείας από τον πλοηγό (browser) σας στο εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο και αποθηκεύονται εκεί. Εάν θέλετε να τερματίσετε τη μεταφορά, τότε πρέπει να απενεργοποιήσετε ξανά το plugin (πρόσθετο).

10.3 Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, ενδέχεται να διασταυρωθούν τα συγκεντρωμένα κατά την επίσκεψή σας δεδομένα με τα δικά σας αποθηκευμένα δεδομένα μέλους. Εάν δεν επιθυμείτε, να αντιστοιχήσει το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο τα συγκεντρωμένα κατά την επίσκεψή σας δεδομένα με τα δικά σας αποθηκευμένα δεδομένα μέλους, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν την ενεργοποίηση του πλήκτρου Social Plugin (πρόσθετο κοινωνικής δικτύωσης) από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο.

10.4 Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ανατρέξτε στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

 

11. Συγκατάθεση και ανάκληση σε Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter)

11.1 Κατά την παροχή των προσωπικών δεδομένων σας, τα χρησιμοποιούμε, για να μπορέσουμε να σας πληροφορήσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να ζητήσουμε ενδεχομένως την άποψή σας σχετικά με αυτά, εφόσον μας έχετε δώσει γι’ αυτό ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και για σκοπούς έρευνας αγοράς. Εάν χρησιμοποιούμε για έρευνα ένα ινστιτούτο έρευνας αγοράς, τότε αυτό ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία αποκλειστικά κατ’ εντολή και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Planeta Marketing.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για διαφημιστική χρήση και/ή για έρευνα αγοράς, αλλά στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε καμία διαφήμιση πλέον ή να ερωτάσθε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας από την B. Μηλάτος – Φακούντος & Σια Ε.Ε., τότε μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί μας στην διεύθυνση info@marketing.planeta.gr.

Τότε τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αντίστοιχα ή σε περίπτωση που είναι ακόμη απαραίτητα για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την διαχείριση της πελατειακής μας σχέσης.

11.2 Στις ιστοσελίδες μας μπορείτε ενδεχομένως να εγγραφείτε συνδρομητές στα Ενημερωτικά Δελτία (newsletter). Θα σας αποστείλουμε Ενημερωτικό Δελτίο μέσω e-mail, SMS ή push ενημέρωση εφόσον προβείτε προηγουμένως στην ακόλουθη ενέργεια, κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο (link) σε ένα μήνυμα, με το οποίο θα μας επιβεβαιώσετε ρητά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας λήψης Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν αποφασίσετε εκ των υστέρων να μη λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία της B. Μηλάτος – Φακούντος & Σια Ε.Ε., μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή σας οποτεδήποτε, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης για τη λήψη Ενημερωτικού Δελτίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) πραγματοποιείται μέσω του τυπωμένου στο Ενημερωτικό Δελτίο συνδέσμου (link) ή μέσω e-mail στους πράκτορες των υπηρεσιών ή στις ρυθμίσεις διαχείρισης της ιστοσελίδας μας. Για Ενημερωτικό Δελτίο mobile πραγματοποιείται η ανάκληση με την αποστολή του μηνύματος «Stop» στον εκάστοτε διανομέα.

 

12 Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (link)

Η ιστοσελίδα της Planeta Marketing μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (link) προς ιστοσελίδες τρίτων - με παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία αρμοδιότητα – εμπλοκή ως προς την συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας, η οποία εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η ενέργειες τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτους η Planeta Marketing δε φέρει καμία ευθύνη.

 

13 Ασφάλεια

13.1 Οι συνεργάτες και οι επιφορτισμένες από την Planeta Marketing επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούται να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία (ενωσιακή και εθνική) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

13.2 Η Planeta Marketing λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που διαχειριζόμαστε από παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, αντίστοιχα της εξέλιξης της τεχνολογίας.

 

14 Πληροφορίες και διόρθωση

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, να απαιτήσουν οποτεδήποτε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για αυτούς και να μάθουν εάν τα προσωπικά δεδομένα τους αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης, για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν . Για τον σκοπό αυτό, τυχόν αίτημα τους θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως στην Planeta Marketing, όπως προβλέπεται αναλυτικά στον όρο 15.

 

15. Ανάκληση και διαγραφή

15.1 Επιπλέον μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον.

15.2. Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται, όταν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για την τήρηση – αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία τους, όταν η γνώση των προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου με την επεξεργασία σκοπού δεν είναι πλέον απαραίτητη ή όταν η επεξεργασία για άλλους νομικούς λόγους δεν είναι επιτρεπτή.

15.3. Τα δεδομένα που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης, δεν επηρεάζονται. Εφόσον η πρόσβαση δεν είναι απαραίτητη, δεσμεύονται επίσης και αυτά τα δεδομένα.

 

16. Επικοινωνία

Για πληροφορίες, διορθώσεις, προτάσεις και διευκρινήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας καθώς και για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο – αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας για ζητήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην διεύθυνση info@marketing.planeta.gr

 

17. Αλλαγές στους όρους χρήσης

17.1 Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη Δήλωση Ενημέρωσης των Εταιρειών, που διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων θα σας ενημερώσουμε μέσω ανάρτησης σχετικής γνωστοποίησης στον ιστότοπο μας www.marketing.planeta.gr.